Ilmainen toimitus yli 50€ tilauksiin!

Tietosuojaseloste

Kujalan tila oy

tietosuojaseloste ilta-aurinko

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kujalan Tila Oy
Pölläntie 137
90480 Hailuoto

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Asioita hoitava henkilö:
Toimitusjohtaja Susanna Kujala
Pölläntie 137
90480 Hailuoto
+358 400 230 614
info@kujalantila.fi
Tietosuojavastaava:
Timo Kujala
Kujalan Tila Oy
Pölläntie 137
90480 Hailuoto
+358 400 414 250
info@kujalantila.fi

3. Rekisterin nimi

Kujalan Tila Oy:n asiakas ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään Kujalan Tila Oy:n nykyisten ja entisten asiakkaiden sekä yrityksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä luottamushenkilöiden henkilötietoja. Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon.

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen (asiakkuuksien ja elintarvikkeiden jäljitettävyyden seuranta) ajantasainen hallinta, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointikäyttö. Henkilötietojen kerääminen perustuu yrityksen sopimuksien täytäntöönpanemiseksi. Rekisteröityjen tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Käsiteltäviä tietoja ovat:

– Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
– Rekisteröidyn osoitetiedot ja kotipaikka
– Rekisteröidyn sähköpostiosoite
– Rekisteröidyn puhelinnumero
– Rekisteröidyn suostumus suoramarkkinointiin ja viestintään tai sen esto
– Sähköisen viestinnän tunnistetiedot
– Rekisteröidyn asiakasnumero
– Verkkotunnistetiedot sekä tiedot käytetystä kanavasta, sovelluksesta, laitteesta ja selaimesta, kuten:
laitteen malli, käytetyn sovelluksen tiedot, käytetyn selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, , verkkotunnistetiedot (evästeet, ip-osoitteet, laskennallinen tunniste, istuntotunnisteet: aika ja kesto), sijaintitiedot, tietojärjestelmissä tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot.

Rekisteri voi sisältää myös seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, oppaiden lataus
 • tieto uutiskirjeen latauksista ja muista markkinointipreferensseistä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

7. Tietojen säilytysaika

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asiakkaana. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan. 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään seuraavista lähteistä:
– Google Analytics -työkalu
– Rekisteröidyiltä itseltään tilauksien kautta ja erilaisissa tapahtumissa
– Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Kujalan Tila Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Yrityksen verkkopalveluissa käytettävillä evästeillä ja muilla internettunnisteilla mahdollistetaan verkkopalveluiden toteutus sekä parannetaan palvelun turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Verkkopalvelussa kerättävän tiedon perusteella yritys voi analysoida ja kehittää palveluitaan tietäen mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Tietoja voidaan hyödyntää myös yrityksen ja sen viestinnän ja tiedotuksen kohdentamisessa sekä tiedotustoimenpiteiden optimoinnissa. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia yrityksen verkkosivuston palveluita voi käyttää.

11. Rekisterin suojaus

Henkilötietorekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tietokantaan tai yksilöllisiin tietoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. Pääsy sovelluksiin on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Sovelluksia käytetään julkisesta internetistä suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Sähköpostiliikenteessä käsiteltäviä asiakastietoja siirretään ainoastaan yrityksen itse hallinnoimissa sähköpostiosoitteissa, joiden tietoturvallisuus on varmistettu sopimuksin yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Asiakastietoja käsittelevät yrityksen henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan yrityksen asiakastietojen käsittelyperiaatteita tietosuojaselosteen mukaisesti. kirjallisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko

Käytämme profilointia asiakaspalvelun parantamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi asiakasryhmille.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi tarkoitukseen. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja: esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät tiedote ja markkinointiviestit. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietoja täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa poistoa
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu
– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle.  Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

14. Oikeus valittaa viranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

15. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kohdassa 3. ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn pyynnön voi esittää rekisteröity itse tai hänen valtuuttamansa edustaja.

16. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty ja hyväksytty 19.2.2024.